select
089.6886.989
Tel:
Dịch vụ vé MB: 0243.795 5577
Tel:
089.6886.989
Công văn số 1112/VTTC-KTTC V/v: Thay đổi Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025)
Chi tiết
Công bố biên bản họp và Nghị quyết  Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Chi tiết
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Chi tiết
CV số 986/VTTC-KTTC V/v: Công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty đại chúng 6 tháng năm 2023
Chi tiết
Công bố từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và các nội dung khác thay thế NQ số 31/2023/NQ-VTTC-HĐQT ngày 31/7/2023
Chi tiết
CV số 989/VTTC-KTTC V/v: Thay đổi nhân sự  HĐQT Công ty giữa nhiệm kỳ IV (2020-2025)
Chi tiết
Công văn số 926 /VTTC-KTTC V/v : Chuẩn bị tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông  bất thường năm 2023
Chi tiết
CV số 872/VTTC-KTTC V/v : Thực hiện chi trả cổ tức năm 2022
Chi tiết
CV số 701/TB-VTTC V/v Chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2022
Chi tiết